umowę

Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników materiałów i usług serwisu brakurl.pl (dalej "Witryna").

1.Ogólne warunki

1.1. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu podlega obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

1.2. Niniejsza Umowa stanowi oferty publicznej. Otrzymując dostęp do treści Serwisu Użytkownik uważa którzy dołączyli do niniejszej Umowy.

1.3. Administracja Serwisu ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmienić warunki niniejszej Umowy. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie 3 (Trzech) dni od daty opublikowania nowej wersji Umowy na miejscu. W przypadku niezgodności Użytkownika z późniejszymi zmianami on zobowiązany do odmowy dostępu do Serwisu, zaprzestania korzystania z materiałów i usług Serwisu.

2. Zobowiązania Użytkownika

2.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować działań, które mogą być traktowane jako naruszające polskie prawo lub normy prawa międzynarodowego, w tym w zakresie własności intelektualnej, prawa autorskie i/lub prawa pokrewne, a także wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia prawidłowego działania Serwisu i usług Serwisu.

2.2. Korzystanie z zawartości Strony internetowej bez zgody właścicieli praw autorskich nie są dozwolone (artykuł 1270 R. DO federacji ROSYJSKIEJ). Dla właściwego korzystania z materiałów Serwisu należy zawieranie umów licencyjnych (pozyskiwanie licencji) od Właścicieli.

2.3. Przy cytowaniu materiałów z Witryny, w tym chronione prawa autorskie dzieła, link do Strony internetowej jest obowiązkowe (akapit 1 ustępu 1 artykułu 1274 R. DO federacji ROSYJSKIEJ).

2.4. Komentarze i inne wpisy Użytkownika na Stronie internetowej nie powinny wchodzić w konflikt z prawem Federacji Rosyjskiej i ogólnie przyjętych norm moralności i moralności.

2.5. Użytkownik jest ostrzegany o tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wstęp i korzystanie z zasobów zewnętrznych, do których odnośniki mogą znajdować się na miejscu.

2.6. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności i nie ma bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań wobec Użytkownika w związku z wszelkimi możliwymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z treścią Witryny, rejestracją praw autorskich i informacje o rejestracji, towarów lub usług dostępnych na lub otrzymane przez zewnętrznych witryn lub zasobów lub inne kontakty Użytkownika, w które wszedł, wykorzystując zamieszczone na Stronie informacje lub linki do zewnętrznych zasobów.

2.7. Użytkownik przyjmuje stanowisko o tym, że wszystkie materiały i usługi Serwisu lub jakakolwiek ich część mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań w związku z taką promocją.

3. Pozostałe warunki

3.1. Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej.

3.2. Nic w Umowie nie może być rozumiane jako łączenie między Użytkownikiem i Administracji Strony internetowej przedstawicielstwa, relacji partnerskich relacji we współpracy, relacji prywatnego najmu, lub jakiejkolwiek innej relacji, nie przewidzianych w Umowie.

3.3. Uznanie przez sąd postanowień Umowy za nieważne lub nie wykonalne nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy.

3.4. Zaniechania ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia przez kogokolwiek z Użytkowników postanowień Umowy nie pozbawia Administrację prawa później podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich, na chronione zgodnie z prawem materiały na Stronie.

Użytkownik potwierdza, że zapoznałem się z wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy i bezwarunkowo akceptuje je.